top of page

DATAHÅNDTERING

Datahåndtering

INFORMASJONSKLAUSUL

I samsvar med artikkel 13 (1) og (2) i forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om vern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger, og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (GDPR), informerer vi herved om følgende:

 

1. Den behandlingsansvarlige for deres personopplysninger er: Firma Budowlana "Szach-Mat" Robert Szachnowski med hovedkontor i Gdańsk, Kartuska gate 354AA, 80-125 Gdańsk, NIP 5971400696.

 

2. Behandlingsansvarlig har ikke utnevnt en personvernombud, men når det gjelder deres personopplysninger, kan de kontakte oss via e-post: windows@szach-mat.eu eller skriftlig til adressen til behandlingsansvarlig.

 

3. Dine personopplysninger vil bli behandlet for følgende formål:

a) For å oppfylle inngått avtale - i henhold til artikkel 6 (1) bokstav b i GDPR,

b) For å oppfylle de lovpålagte forpliktelsene som påhviler behandlingsansvarlig, særlig med hensyn til
skatte-, sosiale sikrings- og regnskapslovgivningen - i henhold til artikkel 6 (1) bokstav c i GDPR,

c) I den grad det er nødvendig for formålene med de legitime interessene forfulgt av behandlingsansvarlig - i henhold til artikkel 6 (1) bokstav f i GDPR; spesielt:

- for markedsføring av egne produkter og tjenester

- for å forebygge svindel

- for å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet

- for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav

- for å undersøke kundetilfredshet

- for arkivformål

 

4. Mottakere av dine personopplysninger vil kun være de som er autorisert til å få tilgang til personopplysningene, spesielt de som deltar i utførelsen av avtalen, regnskapsførere, juridiske tjenesteleverandører til behandlingsansvarlig, offentlige myndigheter i den grad som er fastsatt av gjeldende lov, finansinstitusjoner med hensyn til tjenestelevering til behandlingsansvarlig, konsulent- eller revisjonsselskaper.

 

5. Dine personopplysninger kan overføres til en tredjestat eller internasjonal organisasjon basert på passende juridiske sikkerhetsforanstaltninger, som er de standardkontraktsmessige personvernbestemmelsene godkjent av EU-kommisjonen.

 

6. Dine personopplysninger vil bli lagret for varigheten av samarbeidet, og etter at samarbeidet er avsluttet, i minst den tidsperioden som er fastsatt i loven om offentlig regnskap, men ikke mindre enn til endelig oppgjør eller foreldelse av eventuelle krav som oppstår fra samarbeidet, og i tilfelle tvist, til den endelige avslutningen av den, inkludert effektiv avslutning av tvangsfullbyrdelsesprosessen.

 

7. Med forbehold om gjeldende bestemmelser i GDPR har du rett til å be behandlingsansvarlig om tilgang til dine personopplysninger, korrigering av dem, sletting eller begrensning av behandlingen, retten til å trekke tilbake samtykket til behandlingen når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som ble utført basert på samtykke før tilbaketrekking.

 

8. Med forbehold om gjeldende bestemmelser i GDPR har du rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine.

 

9. Du har rett til å overføre dine data.

 

10. Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

 

11. Å oppgi dine personopplysninger er frivillig, men å nekte å oppgi dem kan resultere i avslag på å inngå avtalen og manglende mulighet for ytterligere utførelse av den.

 

Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet på en automatisert måte, inkludert bruk til profilering.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV

Jeg samtykker i behandlingen av mine personopplysninger i henhold til personvernloven med formål (f.eks. å sende kommersiell informasjon). Å oppgi personopplysninger er frivillig. Jeg er blitt informert om at jeg har rett til å få tilgang til mine data, rette dem og kreve at behandlingen opphører. Administratoren av dataene er Firma Budowlana "Szach-Mat" Robert Szachnowski med adresse i 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 354AA.

bottom of page